Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Eläketurvakeskus (ETK)
  Käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki
  Postiosoite: 00065 ELÄKETURVAKESKUS
  Puhelin: 029 411 20
  Internet: www.etk.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Johanna Rantahalvari
  Puhelin: 029 411 2100
  Sähköposti: johanna.rantahalvari@etk.fi
 3. Tietosuojavastaava
  Nimi: Marita Silmunmaa
  Puhelin: 029 411 2383
  Sähköposti: marita.silmunmaa@etk.fi
 4. Rekisterin nimi
  Rekrytointi
 5. Henkilötietojen käsittelyn perusteet
  Rekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisteröidyn suostumukseen. Käsittelyssä noudatetaan seuraavia lakeja:
  • työsopimuslaki 55/2001
  • laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007
  • laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986
  • yhdenvertaisuuslaki 1325/2014
 6. Rekisterin käyttötarkoitukset
  Rekisterin tietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
  • eläketurvakeskuksen henkilöstöresursoinnin suunnittelu
  • avointen työpaikkojen ilmoittaminen
  • ulkoisten ja sisäisten hakemusten vastaanotto ja käsittely
  • tilastointi
 7. Rekisteri sisältää Eläketurvakeskuksen töihin hakeneiden henkilötietoja.
  Rekisteri sisältää:
  • Eläketurvakeskuksen henkilöstön ja entisten työntekijöiden henkilötietoja
  • Eläketurvakeskuksen sidosryhmien henkilötietoja
  • Eläketurvakeskukseen töihin hakeneiden henkilötietoja
  • Eläketurvakeskuksesta eläkkeelle jääneiden henkilötietoja

  Rekisterin sisältämät tiedot:
  • rekisteröidyn nimi ja henkilötunnus
  • perustiedot
  • perhesuhdetiedot
  • asioiden käsittelyä koskevat tiedot ja asiakirjat
 8. Tietojen säilytysaika
  Tietojen säilytysaikojen osalta noudatetaan työsopimuslain, tasa-arvolain ja rikoslain säännöksiä.

  Avoimet hakemukset poistuvat järjestelmästä automaattisesti vuoden kuluttua, ellei hakija aktivoi hakemusta uudelleen.
 9. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä/työnhakijalta itseltään. Rekrytoiva esimies tai henkilöstöhallinnon edustaja voi päivittää hakijan tietoja rekrytointiprosessin eri vaiheiden osalta kuten esimerkiksi haastatteluihin kutsutut, henkilöarviointiin valitut ja tehtävään valittu.
 10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.
 11. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
  Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 12. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt käyttövaltuuksien mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin, laitteisiin ja palvelimiin on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Eläketurvakeskus valvoo tietojärjestelmiensä ja niiden sisältämien henkilötietojen käyttöä.
  Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan käyttötarpeen päätyttyä.
  Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia, ja ovat lisäksi allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen.
 13. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tietojen tarkastuspyyntö Eläketurvakeskukselle.
 14. Rekisteröidyn oikeus tietojen korjaamiseen
  Rekisteröidyillä on oikeus pyytää virheellisten tietojensa korjaamista Eläketurvakeskukselta.
 15. Rekisteröidyn muut oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn ilmoittamalla siitä Eläketurvakeskukselle.